جناب آقای مهندس امير جلالي عاشق ابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42034

تاریخ ورود به سازمان : 5/7/1394