جناب آقای مهندس حسين شمسي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42032

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1394