جناب آقای مهندس سعيد ولي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42024

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1394