جناب آقای مهندس شاهين شرکت العباسيه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42023

تاریخ ورود به سازمان : 14/6/1394