جناب آقای مهندس فرزاد خورسندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42018

تاریخ ورود به سازمان : 9/6/1394