جناب آقای مهندس پوريا اصغرزاده شلماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42015

تاریخ ورود به سازمان : 13/5/1394
 


شماره پروانه: 42015
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/19
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/19
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3