جناب آقای مهندس عليرضا رسولي جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42006

تاریخ ورود به سازمان : 16/4/1394
 
موبايل : 09356093816