جناب آقای مهندس بهرام تفکري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42003

تاریخ ورود به سازمان : 14/4/1394