جناب آقای مهندس فرهاد قرباني محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42000

تاریخ ورود به سازمان : 11/4/1394