جناب آقای مهندس اصغر اسلامي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41999

تاریخ ورود به سازمان : 8/4/1394