جناب آقای مهندس منوچهر قرباني چم کهريزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41996

تاریخ ورود به سازمان : 31/3/1394