جناب آقای مهندس مرتضي عابدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41993

تاریخ ورود به سازمان : 25/3/1394