جناب آقای مهندس حميد محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41988

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1394