جناب آقای مهندس جواد شاه ميرزايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41986

تاریخ ورود به سازمان : 3/6/1394