جناب آقای مهندس بهمن مختارزاده محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41980

تاریخ ورود به سازمان : 27/5/1394