جناب آقای مهندس وحيد عابدي کوپائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41978

تاریخ ورود به سازمان : 28/4/1395