جناب آقای مهندس احمدرضا افشاري سوداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41977

تاریخ ورود به سازمان : 4/3/1394