جناب آقای مهندس جواد نجفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41976

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1394