جناب آقای مهندس محمد افکار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41974

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1394