جناب آقای مهندس اميد سليماني آب نيلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41971

تاریخ ورود به سازمان : 15/2/1394
 


شماره پروانه: 41971
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3