جناب آقای مهندس سهراب کنعاني جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41969

تاریخ ورود به سازمان : 29/2/1394