جناب آقای مهندس جمال ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41968

تاریخ ورود به سازمان : 19/2/1394