جناب آقای مهندس سيد مهدي طباطبائي حسن آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41965

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1394