جناب آقای مهندس حميد نصري نصرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41958

تاریخ ورود به سازمان : 5/2/1394