جناب آقای مهندس حسين قرخلو فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41953

تاریخ ورود به سازمان : 3/2/1394