جناب آقای مهندس احمد شمشيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41952

تاریخ ورود به سازمان : 1/2/1394