جناب آقای مهندس کاظم مهديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41947

تاریخ ورود به سازمان : 29/1/1394