جناب آقای مهندس محمود فرازپي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41941

تاریخ ورود به سازمان : 20/1/1394
 


شماره پروانه: 41941
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/31
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/31
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1