جناب آقای مهندس مهدي فتحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41940

تاریخ ورود به سازمان : 20/1/1394