جناب آقای مهندس محمدرضا يوسفي خورشيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41937

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1394