جناب آقای مهندس حبيب الله حسن پور شمس آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41933

تاریخ ورود به سازمان : 16/1/1394