جناب آقای مهندس عظيم ساسان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41925

تاریخ ورود به سازمان : 13/11/1393