جناب آقای مهندس علي حکيم آذري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41923

تاریخ ورود به سازمان : 19/11/1393