جناب آقای مهندس مسعود سليماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41921

تاریخ ورود به سازمان : 9/11/1393