جناب آقای مهندس علي ظريفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41920

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1393