جناب آقای مهندس طاهر نجفيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41919

تاریخ ورود به سازمان : 28/10/1393
 
ايميل : t.najafian@gmail.com