سرکار خانم مهندس فاطمه محمدي حسين ابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41918

تاریخ ورود به سازمان : 27/10/1393