جناب آقای مهندس مسعود صادقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41915

تاریخ ورود به سازمان : 25/10/1393