جناب آقای مهندس عليرضا رضايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41914

تاریخ ورود به سازمان : 4/10/1393