جناب آقای مهندس سيروس موتمن

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41913

تاریخ ورود به سازمان : 2/9/1393
 


شماره پروانه: 41913
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/2/21
تاریخ پایان اعتبار: 1397/2/21
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: ارشد