جناب آقای مهندس علي نقيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41912

تاریخ ورود به سازمان : 10/10/1393