جناب آقای مهندس محمد علي شفيعي دهنوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41908

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393