جناب آقای مهندس بهزاد شيراني بيدآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41907

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393