جناب آقای مهندس عليرضا خاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41906

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393