جناب آقای مهندس محمدرضا سبکتکين ريزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41905

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393