جناب آقای مهندس کامران بلوچستاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41904

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393