جناب آقای مهندس رضا اسماعيل پور شاهزاده علي اکبري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41903

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393