جناب آقای مهندس احسان مقدس

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41901

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1383