جناب آقای مهندس حامد سليماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41896

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393