جناب آقای مهندس سيد مرتضي نوابي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41893

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393